İthalat, İhracat ve gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için Gümrük Müsteşarlığı’nın Seri no 81 Tebliği’ne istinaden firma dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu belgeler orijinal yada noter tasdikli ve güncel olmalıdır.

GÜMRÜK FİRMA TESCİL DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler )
 • İmza Sirküleri(1 adet asıl)
 • İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet noter onaylı)
 • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı,1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
 • Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
 • Vekaletname
 • Firma kaşesi (1 adet)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler )
 • İmza Sirküleri(1 adet asıl)
 • İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet noter onaylı)
 • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı,1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
 • Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)

Tekstil ve aksesuar ithalatı yapacak firmalar yukarıdaki belgelere ek olarak Ekonomi Bakanlığı,ilgili İhracatçı Birliklerine verilmek üzere düzenleyeceklerdir.

 • 1-Vekaletname (1 adet noter onaylı)
 • 2-İthalatçı Bilgi Formu (Yeminli Mali Müşavirce onaylı 1 adet asıl) EK 2 ‘de olduğu gibi
 • 2.a- İlgili YMM oda sicil kayıt belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı)
 • 3-Yurtdışı ihracatçı firmaya ait konsolosluk onaylı ”EXPORTER REGISTRY FORM”
 • 4- Kayıt Belgesi için Taahhütname

İHRACAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK DÖKÜMANI

 • Resmi Türkçe fatura
 • Çeki Listesi
 • Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Rapor vb. istek      doğrultusunda tarafımızdan alınır.
 • Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta Dahilde İşleme İzin Belgesinin aslı yada noter tasdikli sureti.
 • Bağlı bulunduğunuz ihracatçı birlikleri bilgisi.

İTHALAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK DÖKÜMANI

 • İthal eşyaya ait orijinal fatura
 • Sigorta Poliçesi (varsa)
 • Navlun Faturası (İşlem F.O.B. ise)
 • Banka Transfer Dekontu (Ödeme şekli Peşin ise)
 • % 6KKDF Dekontu (Ödeme şeklinin Peşin olmaması durumunda)
 • Konşimento
 • Çeki Listesi
 • Avrupa’dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi
 • Kıymet Bildirim Formu (Tarafımızca hazırlanır)
 • Bölgeye Giriş Ön Statü ve ATR Belgesi (Serbest Bölge Firmaları için)
 • 1- Vergi Levhası
 • 2- Ticari Sicil Gazetesi
 • 3- İmza Sirküleri

Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı’na verilmek üzere düzenlenecektir.

 • 1-Başvuru Dilekçesi (Firma antetli kağıdına, kaşe ve firma yetkililerince imzalı, isim, soy isim ve unvan belirtilerek düzenlenmelidir. EK 5’te örneği mevcuttur.)
 • 2-İmza sirküleri (1 adet noter onaylı)
 • 3-Tareks Yetkilendirme Taahhütnamesi (1 adet noterde düzenlenecektir. EK 6’te örneği mevcuttur, başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmeli )
 • 4-Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler ile birlikte güncel olmalı)
 • 5- Vergi Mükellefiyet Yazısı (1 adet asıl yada noter onaylı)

Dilekçe hariç diğer tüm belgelerin asıl yada evrakların noter onaylı olması gerekmektedir.

Not: Evraklar Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı’na sunulduğunda 1 iş günü içinde sistem açılabilecektir.

Tse Başvurusu İçin Belgeler

 • 1- Muvafakatname (1 adet, noterde düzenlenecek. )
 • 2 -Vekaletname (1 adet fotokopi)
 • 3 -İmza sirküleri (1 adet fotokopi)
 • 4 -Dilekçe (tarafımızca düzenlenecektir)