2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Asıl işlem görmüş ürün:Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,

b) Belge süresi: Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,

c) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

ç) Değişmemiş eşya:Herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını,

d) Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

e) Geçici ihracat eşyası:Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı,

f) Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izni,

g) Hariçte işleme izin belgesi:Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,

ğ) INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,

h) İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını,

ı) İkincil işlem görmüş ürün:İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,

i) İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,

j) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri,

k) İzin süresi: Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,

l) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

m) Kısmi muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını,

n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı"nı,

o) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

ö) Serbest dolaşımda bulunan eşya:  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,

p) Standart değişim sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulünü,

r) Tam muafiyet:Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini,

s) Ticaret politikası önlemleri:İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,

ş) Topluluk: Avrupa Topluluğu’nu,

t) Üçgen trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,

u) Üçüncü ülke:Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler dışındaki ülkeleri,

ü) Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

v) Verimlilik oranı:Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Hariçte İşleme Faaliyeti

 

Hariçte işleme faaliyeti

MADDE 4(1)Hariçte işleme faaliyeti;serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller

MADDE 5- (1)Hariçte işleme rejimi;

a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,

b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,

c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan,

serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Genel Hükümler  

 

Müracaatların değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;

a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere Müsteşarlığa,

b) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine,

c) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşyanın ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame ürünün ithalatı için Gümrük Müsteşarlığı’na,

müracaat edilir.

 

Hariçte işleme rejiminde izin şartları

MADDE 7- (1)Bu Karar çerçevesinde,Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik kişilerce yapılacak müracaatlar;

a) Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,

kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Bu kriterlere göre Müsteşarlıkça veya maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan değerlendirme sonucunda geçici ihracat  eşyası  ile  ithal  eşyasının  (ikincil  işlem  görmüş  ürünler dahil) 8-12 (sekiz-oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri ve süresi belirlenerek, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni verilir veya talep reddedilir.

 

Belge/izin süresi  ve ek süreler

MADDE 8- (1) Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Ayrıca, ilgilinin gerekçeli talebi üzerine bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirlenen süre kadar ek süre verilebilir.

(2) Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine ilave süre verilebilir. Mücbir sebep ile fevkalade hallere istinaden belgeye/izne verilecek ilave süre, mücbir sebep ile fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir.

 

Belge/izin revizesi

MADDE 9- (1)Hariçte işleme izinbelgesi/hariçte işleme izni, ilgili firma tarafından belge taahhüt kapatma aşamasına kadar gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaata istinaden ilgili mercilerce revize edilebilir.

 

Vergilendirme

MADDE 10- (1)  Geçici olarak ihraç edilen eşya ile işleme faaliyeti sonucunda işlem görmüş ürüne dönüştürülen eşyanın ithalatı sırasında doğan gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(2) Ancak, hariçte işleme rejimi kapsamında, izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi amaçlarla geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen, milletlerarası teamüllere göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak külçe ve kütük halindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır vb. madenlerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca bu gibi işlemlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmadığının kabulü kaydıyla, gümrük vergisi oranının %0 olarak uygulanacağı hususu izin üzerinde belirtilmiş ise, bu husus çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.

(3) Ayrıca, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece Katma Değer Vergisi tahsil edilir.

(4) Serbest dolaşımdaki eşyanın, ihracında herhangi bir ödemeye veya ticaret politikası önlemine tabi olması durumunda, ilgili gümrük idarelerince bu ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınarak veya ticaret politikası önlemleri ile diğer işlemler uygulanarak ihracata müsaade edilir. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir. Ancak, Müsteşarlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir. Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi, ihraç tarihi itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

 

İthalatın gerçekleştirilmesi

MADDE 11- (1) İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder.

(2) Hariçte işleme faaliyeti sonucunda doğan işçilik, navlun, sigorta vb. bedeller, serbest dolaşımdaki eşya veya hariçte işlenmek üzere gönderilen eşyanın bir kısmı ile de ödenebilir. Bu durumda, yukarıdaki bedellere karşılık gelen geçici ihracata konu eşya için, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

Taahhüdün kapatılması

MADDE 12- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni sahibi firmalarınbelge/izin süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte, belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu, Müsteşarlık ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni  müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

(3) Hariçte işleme izinbelgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak Müsteşarlık ve/veya Müsteşarlığın belirleyeceği ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri  tarafından kapatılır. Hariçte işleme izni taahhüdü ise, maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince kapatılır.

(4) Ayrıca, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere Müsteşarlık ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, belge/izin taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatılır.

 

İthalatın gerçekleşmemesi

MADDE 13- (1) Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

(2) Ancak, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında ihraç edilen geçici ihracat eşyasının gerekli işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra  işlem görmüş ürün olarak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilmek istenmesi durumunda, ihracat işlemini gerçekleştiren gümrük idaresi tarafından INF 2 bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla,işlem görmüş ürünün ve bu ürünün üretimi için gönderilen geçici ihracat eşyasının yurda geri getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, geçici ihracata konu eşya için, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

İptal

MADDE 14- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni, ilgili firmanın talebi üzerine iptal edilir.

(2) Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve genelge hükümlerine uyulmadığının, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin düzenlenmesi, revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya belge/izin üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge/izin iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

(3) İptal edilen belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrasıve13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümlerine göre; ithalat yapılmışsa, bu Kararın 15 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması

MADDE 15- (1) Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarakyerine getirmeyenlerden;

a) Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla,

b) Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla,

c) Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(2) Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi, bu maddenin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma 1 (bir) yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz.

(3)Bu Karar ile bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ve genelgelere uymayan, yanlış işlem yapan, belge/izinlerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak bu maddenin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde tahsil edilir.

 

Usulsüzlük

MADDE  16- (1)Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesi halinde, gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanır.

 

Denetim

MADDE  17- (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin ibrazı üzerine hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Müsteşarlık, bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir; ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

Uygulama

MADDE 18- (1) Bu Kararın yayımlandığı tarihten önceki Kararlara istinaden düzenlenen hariçte işleme izin belgeleri/hariçte işleme izinleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz taahhüdü kapatılmamış olan belgelere/izinlere bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanır.

 

Yetki

MADDE 19- (1) Müsteşarlık bu Karar hükümlerine istinaden, hariçte işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. Hariçte işleme izin belgesinin revize edilmesi ve taahhüdün kapatılması ile ilgili görev ve yetkiler Müsteşarlıkça ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir.

(2) Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 20- (1) 5/5/2000 tarihli ve 2000/674 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük          

MADDE 21- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme           

MADDE 22- (1) Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkinTebliğ’ler, bu güne kadar bir çok değişikliğe uğramış olup en son değişiklik 8 Şubat 2008 tarih, 26781 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) 2008/13186 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiş ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Eski düzenlemede; her bir gümrük beyannamesi bazında 100.000 USD yi aşan ihracat bedellerinin yurda getirilmesi belli süre ve şartlara bağlanmış ve zamanında getirilmemesi halinde ise kambiyo suçu gereği ceza kesileceği öngörülmüş idi.

Yeni düzenlemede ise; ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin ihracatçılar tarafından yurda getirilerek bankalara, Türk parası olması halinde tevsiki, döviz ise satılması zorunluluğu kaldırılarak, 8 Şubat 2008'tarihinden itibaren ihracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

“İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”

(6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

İHRACAT REJİMİ KARARI
Ekli "İhracat Rejimi Kararı" nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu' nun 22/11/1995 tarihli ve 95/84 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 22/11/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç
Madde 1- Bu Karar'ın amacı, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- İhracatla ilgili her türlü işlem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde yürütülür.
Yetki
Madde 3- İhracatta yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlıktır. Bakanlık;
a)İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin her türlü önlemleri almaya, ihracatla ilgili işlemleri her safhada izlemeye ve bu hususlarla ilgili düzenlemeleri yapmaya, ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemeye ve ihracatı bu Karar çerçevesinde yürütmeye,
b)Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye,
c)Gerektiğinde ihracatı müsaadeye veya kayda bağlamaya, ihracatta miktar kısıtlaması uygulamaya,
d)Bağlı muamele, takas ve dolaylı offset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını gerektiğinde sektör ve/veya ülke bazında belirlemeye,
e)Transit ticaret, geçici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile yapılacak ihracat ile yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin yapacağı ihracatı düzenlemeye
f)İhracat politikalarında bir bütünlük sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşların ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklarını koordine etmeye,
g)Alıcı ülkelerce ihracatımızın kısıtlanmasına ilişkin olarak alınacak tedbirlerin kaldırılmasına, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyileştirilmesine ilişkin görüşmeler yapmaya, yaptırmaya ve varılan anlaşma hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya,
h)İhracata konu tarım ürünlerinin desteklenmesine yönelik hazırlıkları yapmaya, destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmeye, uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya,
ı)Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye,
i)Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; uluslararası kuruluşlara olan yükümlülükler ile iç ve dış piyasa şartları ve diğer ülkelerin madde politikalarına ilişkin uygulamaları da göz önünde tutularak, ihracata konu ürünlere rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya,
j)Genel ihracat politikası hedefleri çerçevesinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) tarafından ihracatla ilgili olarak gerçekleştirilecek programları müştereken tespit etmeye,
k)Yayımlanacak tebliğler çerçevesinde ihracatçı şirketlere "Dış Ticaret Sermaye Şirketi”, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” veya öngörülecek ihracat modellerine uygun statüler vermeye, geri almaya ve bunların hak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmeye,
l)24/12/1997 tarih ve 23210 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/10308 sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.
yetkilidir.
Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını 88/l3384 sayılı Karar'ın l inci maddesi uyarınca oluşturulan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile, ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder.
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlık, yukarıda sayılan yetkilerin kullanılması sırasında, mevzuat hükümleri çerçevesinde; İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, uluslararası gözetim şirketleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir.
İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu
Madde 4- Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan bütün malların ihracı, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak üzere, bu Karar çerçevesinde serbesttir.
Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibariyle ihracatın kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kanun ve kararnamelerin hazırlanması aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşünü alırlar.
İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları uyarınca ihracata yönelik olarak alacakları kararlar ile alım ve satımı ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine bırakılmış malların ihracına ilişkin esas ve uygulamaların tespiti aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı"nın bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınır.
İhracat işlemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge aranmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, ihracat işlemlerinin azami ölçüde süratle tamamlanmasını teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar.
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar
Madde 5-Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna, bu Karar’ın Ek’inde yer alan mallar ilave edilmiştir.
Madde 6- 26/3/2000 tarihli ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7- 20/01/1992 tarihli ve 92/2644 sayılı İhracatın Düzenlenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde - Bu Karar'ın yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olması halinde önceki hükümlere göre devam edilir.
Yürürlük
Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
A) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ OLAN MALLAR GRUBUNA İLAVE EDİLEN MADDELER
1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanları.
2- (Değişik 2/11/2010-27747 RG)Odun
3- Sığla ( liquidambar orientalis )
4- Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia )
5- Datça hurması ( Phoenix The Ophrasti crenter )
B) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI BELLİ BİR MERCİİN ÖN İZNİNE BAĞLI MALLAR GRUBUNA İLAVE EDİLEN MADDELER
1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı).
2- Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı).

(İHRACAT: 2007/6)
27 Temmuz 2007 tarih ve 26595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (a) bendine istinaden, offset uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, kamu kuruluşları tarafından açılan savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (Beş milyon) ABD Doları olan uluslararası ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu kuruluşlarına yönelik offset taahhütlerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ana alım sözleşmesi: Kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla açılan ihale sonucunda seçilen firma/kuruluşla imzalanan alım sözleşmesini,
b) İhale tarafları: İhaleyi açan kamu kuruluşu ile ihaleyi kazanan firma/kuruluşu,
c) İhracat artış miktarı: Offset anlaşmasında yer alan offset taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihracatın değeri ile bu ihracatın ön onay başvuru tarihinden önceki 3 takvim yılında ihracatçı firma tarafından ihracata konu mal veya hizmetlerde aynı alıcıya gerçekleştirilen yıllık ortalama ihracat değeri arasındaki farkı,
ç) Kamu kuruluşu: Kamu kurumu, kamu kuruluşu, bağlı ortaklık ve sermayesinin en az yüzde onbeşi kamuya ait olan kuruluş ve şirketleri,
d) Kredilendirme: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset anlaşması kapsamında gerçekleştirilen offset tutarının, offset anlaşmasında yer alan offset taahhütlerinden düşürülmesini,
e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
f) Offset: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri,
g) Offset anlaşması: İhaleyi kazanan firma/kuruluşun offset taahhütlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen anlaşmayı,
ğ) Offset listesi: Offset taahhütleri kapsamında, Türkiye’den gerçekleştirilebilecek ihracata konu mal ve hizmetler ve bu mal ve hizmetlerin ihraç edilebileceği ülkeler ile Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik diğer işlemleri içeren ve her bir offset anlaşması için, offset anlaşması taraflarınca belirlenen listeyi,
h) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan offset işlemlerinin, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşuna yazılı olarak bildirilerek söz konusu işlemlerin uygulama safhasına geçilmeden önce yazılı onay alınmasını,
ı) Teminat: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda, anılan firma/kuruluşa uygulanacak para cezasına esas teşkil etmek üzere, ilgili ihaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarını,
i) Yerli katkı payı: Türkiye’den üretilen mal ve hizmetlerin ihraç bedelinden, bu mal ve hizmetlerin üretiminin yapılabilmesi için, üretimi yapan firma/kuruluş tarafından ithal edilen mal ve hizmet bedellerinin düşürülmesi ile bulunan yüzde değeri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Offset anlaşmasının usul ve esasları
MADDE 4 –(1) İhale tarafları arasında, açılan ihale kapsamında imzalanan ana alım sözleşmesine istinaden, offset taahhütlerinin belirlendiği offset anlaşması imzalanması gerekir.
(2) Ancak, ihaleyi açan kamu kuruluşu yerine bu kamu kuruluşu tarafından belirlenen başka bir kamu kuruluşu, Müsteşarlık tarafından onaylanmak koşulu ile offset anlaşmasına taraf olabilir.
(3) Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu offset taahhütlerinin takibinden sorumludur.
(4) Bu kapsamda düzenlenecek offset anlaşmasında asgari;
a) Anlaşmada yer alan tanımların,
b) Anlaşmazlıklar ve tahkimle ilgili esasların,
c) Gerekli görülen bilgi ve belgelerin talep edilmesi, incelenmesi ve kredilendirmenin iptaline ilişkin usul ve esasların,
ç) Mücbir sebep hallerinin,
d) Offset çerçevesinde taahhüt edilen yükümlülüklerin kapsamı ve süresinin,
e) Offset kapsamındaki faaliyetlerin nasıl rapor edileceğinin ve zamanında rapor edilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelerin,
f) Offset listesinin,
g) Offset taahhütlerine ilişkin olarak, ihaleyi kazanan firma/kuruluştan alınacak teminata ilişkin usul ve esasların,
ğ) Offset taahhütlerinin ön onay, kredilendirme ve yerli katkı payının belirlenmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasların,
h) Offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere ilişkin usul ve esasların,
ı) Söz konusu anlaşmanın amacının ve taraflarının,
yer alması zorunludur.
Ön onay
MADDE 5 –(1) Müsteşarlıkça onaylanan offset anlaşmasında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından; ihraç edilecek mal ve hizmetlerin tanımı, bu mal ve hizmetlerin üreticisi, ihracatçısı, alıcısı, ve ihraç edileceği ülke gibi bilgiler bazında ön onay verilir.
(2) İhaleyi kazanan firma/kuruluşun ön onay almadan gerçekleştirdiği işlemler için kredilendirme işlemleri yapılmaz.
Kredilendirme için belgelendirme
MADDE 6 – (1) Offset taahhütleri kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin kredilendirilmesinde, ihaleyi kazanan firma/kuruluş;
a) Gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini,
b) İhraç konusu mal ve hizmetlerin yerli katkı payına ilişkin bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odalarınca tasdik edilmiş bilgi ve belgeleri,
c) İşbu Tebliğ veya offset anlaşması gereğince Müsteşarlıkça veya offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeleri,
ç) Ön onay işlemleri için offset anlaşmasında belirtilen bilgi ve belgeleri,
ibraz etmekle yükümlüdür.
Kredilendirme
MADDE 7 – (1) Kredilendirme, ilgili gümrük beyannamesinde kayıtlı FOB değer, ihraç konu mal veya hizmetin ihtiva ettiği yerli katkı payı, ön onayda belirtilen alıcı bazında gerçekleşen ihracat artış miktarı ve işbu Tebliğ ve offset anlaşmasında yer alan diğer hususlar göz önünde bulundurularak, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.
Serbest bölgeler
MADDE 8 – (1) Serbest Bölgelerde üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına ihracatı bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar ile offset anlaşmasında yer alan hükümler çerçevesinde kredilendirilebilir.
Teminat ve cezai müeyyideler
MADDE 9 –(1) İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere eşdeğer teminat verilir. Offset anlaşması uyarınca gerçekleştirilecek faaliyetlerin takvimine uygun olarak, teminat değerinin bir kısmı offset anlaşması yürürlüğe girdikten sonra verilebilir.
(2) İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda, anılan firma/kuruluşa uygulanacak para cezası söz konusu firma/kuruluş tarafından ihaleyi açan kamu kuruluşuna nakden ödenir. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, taahhütlerine karşılık olarak verdiği teminattan söz konusu para cezası tahsil edilir.
Offset anlaşmasının onaylanması
MADDE 10 –(1) Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu, ana alım sözleşmesine istinaden mutabakata varılan offset anlaşmasının taslak metnini, öngörülen imza tarihinden asgari 45 iş günü önce işbu Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde onay alınmak üzere Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.
(2) Müsteşarlık, gönderilen offset anlaşmasına ilişkin taslak metinler hakkındaki değerlendirmesini ilgili kamu kuruluşuna bildirir.
(3) İlgili kamu kuruluşu, Müsteşarlığın onaylamasını müteakip, işbu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ihaleyi kazanan firma/kuruluş ile offset anlaşmasını imzalayarak, bir örneğini, imza tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içinde Müsteşarlığa gönderir.
Rapor verme
MADDE 11 –(1) Offset taahhütlerinin offset anlaşmasında ve işbu Tebliğde belirlenen şartlar uyarınca yerine getirilip getirilmediğinin izlenebilmesini teminen, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu, ihaleyi kazanan firma/kuruluştan temin edeceği faaliyet raporlarını, offset anlaşmasının yürürlüğe girmesini takip eden altı aylık dönemler halinde Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdür.
Kontrol ve iptal yetkisi
MADDE 12 –(1) Müsteşarlık, offset yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve inceleme yetkisine sahiptir.
(2) Müsteşarlıkça yapılan inceleme neticesinde, gerçekleştirilen kredilendirmenin, işbu Tebliğ ile offset anlaşmasında yer alan hükümlere aykırılık arz ettiğinin tespit edilerek, kredilendirmeyi gerçekleştiren kamu kuruluşunun uyarılması durumunda, bu kamu kuruluşu yanlış kredilendirmeyi iptal etmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yetki
MADDE 13 –(1) Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, offset uygulamaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
(2) Müsteşarlık işbu Tebliğ kapsamındaki görev ve yetkilerini kendisi kullanabileceği gibi, kısmen veya tamamen uygun göreceği bağlı kuruluşlarına devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 14 –(1) 16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür

(Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190)

İHRACAT YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 -(1) İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat işlemleri, bu Yönetmelik ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlı Muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini,
b) Başlamış İşlem:
1) Açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında, alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış olmasını,
2) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını,
3) Genel esaslar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olmasını,
4) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olmasını,
5) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta, iznin verilmiş olmasını,
6) Müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş olmasını,
7) Offset kapsamında ihracatta offset anlaşmasının imzalanmış olmasını,
c) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Bedelsiz İhracat: Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasını,
ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü,
d) İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,
e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları,
f) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Onayı/Kaydı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı,
g) İhraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini,
ğ) Kayda Bağlı İhracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini,
h) Konsinye İhracat: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini,
ı) (Mülga:RG-12/7/2008-26934)
i) Mal: Her türlü eşya, madde, ürün veya değeri,
j) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
k) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Offset: Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kuruluş tarafından, Türkiye'de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye"de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye'nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri,
l) Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini,
m) Ticari Kiralama: Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını,
n) Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını,
o) (Ek:RG-12/7/2008-26934) Yurtdışına e-Ticaret: Uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İhracat Şekilleri ve Esasları
Genel esaslar
MADDE 5 –(1) İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.
Ön izne bağlı ihracat
MADDE 6 –(1) İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır.
Kayda bağlı ihracat
MADDE 7 –(1) İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.
(2) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir.
(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir.
Kredili ihracat
MADDE 8 – (Mülga:RG-12/7/2008-26934)
Konsinye ihracat
MADDE 9 –(Değişik:RG-12/7/2008-26934)
(1) Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.
(2) Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.
(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.
(4) İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.
(5) Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.
(6) Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.
Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat
MADDE 10 –(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.
(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.
(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.
(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince
sonuçlandırılır.
(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.
(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.
İthal edilmiş malın ihracı
MADDE 11 –(1) Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır.
Serbest bölgelere yapılacak ihracat
MADDE 12 –(1) Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.
Diğer ihracat şekilleri ve transit ticaret
MADDE 13 –(Başlığıyla birlikte değişik:RG-12/7/2008-26934)
(1) Kayda bağlı ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii dışındaki alanlarda offset kapsamında yapılacak ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir.
(2) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.(1)
(3) Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.
(4) Takas ve bağlı muamele işlemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür.
(5) Yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar
MADDE 14 –(Değişik:RG-12/7/2008-26934)
(1) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
(2) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
(3) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.
(4) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların bozulabilir nitelikte olması halinde, bu tür talepler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya daha sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bilgi vermek kaydıyla Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılır. Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler, ilgili gümrük idaresine bildirilir.
(5) Yukarıda yer alan hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.
Alıcısına teslim edilemeyen mallar ve malların terk edilmesi
MADDE 15 – (1) Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayanılarak Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.
(2) Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler, durumu gösteren belgelere dayanılarak Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.
(3) (Mülga:RG-12/7/2008-26934)
(4) Yukarıda belirtilen hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.
İhracatçı Birliklerince yapılacak işlemler
MADDE 16 –(1) 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekir. Bu husus, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 17 –(1) Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde tescil onayı yapılmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik Onay Kodu" doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.
(2) Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını ararlar. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.
(3) Gümrük idareleri, ihracatı müteakip durumu ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.
(4) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir.
İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
MADDE 18 –(1) İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hususu kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.
Diğer durumlar
MADDE 19 –(1) İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular dışında kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 20 – (1) 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhracat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Başlamış işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olmaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.