2015 yılında, tüm ithalat tebliğleri ve ekleri, farklı kısım ve bölümler halinde birleştirilerek tek bir tebliğde İthalat Tebliğ (İthalat 2015/1) olarak yayımlanmıştır. (2015/1) İthalat tebliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İşlenmiş İthalat Rejimi Kararı (2010 Yılı Değişiklikleriyle Birlikte)

(1995/7606 sayılı BKK)
31 Aralık 1995 tarih ve 22510 sayılı Mükerrer

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Madde 2- Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, Karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal malları fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Madde 3- Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek gerekli önlemler alınır.
Madde 4-(2003/5567 ve 2004/7304 sayılı BKK ile değişik)Ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Madde 5- Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.
Madde 6-İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.
Madde 7- Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.

İTHALATA AİT ESASLAR

Madde 8- İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
Madde 9-(2002/4984, 2004/7731, 2005/9446 ve 2005/9825  sayılı BKK ile değişik) İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler (Liste I, II, III, IV, V, VI) kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
Ancak, II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.
Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler ve özel teşvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkelere yönelik Türkiye"nin tek taraflı tercihli tarifeleri II sayılı listenin "GTS Ülkeleri” (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Ülkeleri) bölümünde yer alan sütunlar ile düzenlenmiş olup, bu sütunlarda belirtilen gümrük vergisi oranlarından yararlanacak ülkeler (EK:3)’de tespit edilmiştir. (EK:3)’de yer alan genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak gelişme yolundaki ülkelerin karşılarında bulunan “Hariç Sektörler” sütununda belirtilen sektörlerin kapsamına ilişkin (EK:4)’de yer alan fasıllar ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarından yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II sayılı listenin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda ve V sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.
III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda (EK:1) belirtilen temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, (EK:2)'de yer alan tabloda tekabül eden toplu konut fonu miktarları tahsil olunur.
Madde 10-(1999/12331, 2000/217, 2003/6662, 2004/8279 sayılı BKK ile değişik) Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir.
Ancak; Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir.

Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir. Bu fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Bu Karar eki listelerde yer alan maddelerin karşılarında nisbi (% olarak) Toplu Konut Fonu bulunduğu takdirde, fon, ithal edilen malın ABD Doları cinsinden değerinin karşılığı Türk Lirası veya Yeni Türk Lirası üzerinden, maktu (EURO/100 Kg/net) bulunduğu takdirde de, EURO cinsinden hesaplanacak fon miktarının karşılığı Türk Lirası veya Yeni Türk Lirası üzerinden tahsil edilir.
Fon ödenerek ithal edilecek maddelerin belirlenmesi ile fon tutarlarının yeniden düzenlenmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
Yurda geçici olarak getirilen ve gümrük vergileri teminata bağlanan maddeler ile Gümrük Vergisi muafiyeti olan maddelerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte fona tabi olanlarının Fon tutarları teminata bağlanır. Teminata bağlanan bu maddelerin yurt dışına çıkarılmaları durumunda teminatları ilgililerine iade olunur. Kesin ithallerinde ise, önceden teminata bağlanan fon tutarları tahsil edilir. Ayrıca, süresi içerisinde yurt dışı edilmeyen maddelere ait teminata bağlanan fonlar, Toplu Konut Fonuna gelir kaydolunur.
Madde 11-(2002/4984 sayılı BKK ile değişik) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makine ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Müsteşarlığın iznine bağlıdır.
Söz konusu malların geçici ithalinde ise, ödenmesi gereken Gümrük Vergisi miktarının tamamı teminata bağlanır. Geçici ithali yapılan makine ve teçhizatın kesin ithale dönüştürülmesi halinde, teminata bağlanan Gümrük Vergisi miktarının tamamı irad kaydedilir.
Madde 12- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Madde 13-(2001/3479 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Madde 14- 26.12.1994 tarihli ve 94/6341 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve buna ek olarak çıkarılan Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak,1.5.1993 tarihli ve 93/4417 sayılı Karar, 4.5.1995 tarihli ve 95/6818 sayılı Kararın 2,3 ve 5 inci maddeleri, 95/7589 sayılı Karar ile 27.12.1989 tarihli ve 89/14910 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve buna ek olarak çıkarılan Kararnamelerle diğer Kararlarda değişiklik yapan ve halen yürürlükte bulunan hükümler ile 27.12.1989 tarihli ve 89/14910 sayılı Kararın geçici maddesinin son fıkrasının uygulamasına devam olunur.
Ayrıca, uluslararası anlaşmalara, resmi dış kredi anlaşmalarına veya özel kanunlara dayalı olarak çıkarılan gümrük muafiyeti veya indirimi içeren ve halen yürürlükte bulunan Kararnamelerin uygulanmasına devam olunur.
Milli Savunma Bakanlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kuruluşları ithalde alınan Gümrük Vergisi ve harçlardan muaftır.
Geçici Madde 1- 31.12.1996 tarihine kadar (31.12.1996 dahil), Liste II’de “Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi Sütunu”nda Gümrük Vergisi bulunan maddelerin, aynı zamanda; Liste VI’da yer alması durumunda, Gümrük Vergisi oranları muaf olarak, Liste VII’de bulunması halinde de, Gümrük Vergisi oranları % 3 olarak uygulanır.
Geçici Madde 2- Bu Kararın yayımı tarihine kadar (yayımı tarihi dahil), 26.12.1994 tarih ve 94/6341 sayılı İthalat Rejimi Kararının 16 ncı maddesi kapsamında gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olan ve İthalat: (95/9) sayılı Tebliğ kapsamından çıkarılan maddelerin ithalatına, ödenecek mali mükellefiyetlere ilave olarak ayrıca CIF bedelin % 50’si oranında Toplu Konut Fonu tahsil edilmesi suretiyle Gümrük İdarelerince izin verilir.
Geçici Madde 3-(2002/4984 sayılı BKK ile değişik) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat işlemlerine, aksine bir hüküm olmadıkça, ilgili bulundukları İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde devam edilir ve bu Kararın lehte olan hükümleri, başlamış olan ithal işlemlerine de uygulanır.
Geçici Madde 4- Daha önceki İthalat Rejimi Kararları ile bu Kararların uygulamasına ilişkin olarak çıkartılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine istinaden, ithalatçı firmalar hakkında uygulanmakta olan; (süresiz veya belirli süreli) ithalat için hiçbir tahsis yapılmaması, ithalat belgesi iptali, ithalattan ve mutemetlikten men şeklindeki idari müeyyideler yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 5- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kiralama yoluyla ithal edilen maddelere ilişkin olarak tahsil edilen Toplu Konut Fonu tutarları ilgililere iade edilmez.
Geçici Madde 6- 15.3.1996 tarihine kadar (15.3.1996 dahil), 8.8.1995 tarihli ve 95/7230 sayılı Kararın 2 inci maddesinin uygulanmasına devam olunur. Bu tarihten sonra, sözkonusu madde kapsamında gerçekleştirilecek ithal işlemleri bu Karara ek I sayılı Listede belirtilen Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu oranlarına tabidir.
Geçici Madde 7- (96/7924 sayılı Karar ile eklenmiş ve 96/8435 sayılı Karar ile hükümsüz kalmıştır.) 30/6/1996 tarihine kadar (30/6/1996 dahil);
II sayılı Liste’nin “Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi” sütununda Gümrük Vergisi bulunan maddelerin, aynı zamanda VIII sayılı Liste kapsamında yer alması durumunda, bu maddelerin ithalatında VIII sayılı Liste’de belirtilen Gümrük Vergisi oranları uygulanır.
1/7/1996 tarihinden itibaren söz konusu maddeler için II sayılı Liste’de yer alan Gümrük Vergisi oranlarının uygulanmasına devam edilir.
Madde 15- Bu Karar 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 16- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TANIMLAR

Madde 2. Bu Kanunda geçen deyimlerden;
Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,
Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı Maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,
İhraç fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,
Benzer Mal: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,
Normal Değer: 1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticarî işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı, 2.  İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticarî işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,
Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
Damping marjı: Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,
Sübvansiyon miktarı: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya GATT 1994"ün XVI ncı Maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,
Zarar: Bir üretim dalında maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesini,
Bakanlık: İthalat Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,
Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ü,
Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması: 26.1.1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Anlaşmayı,
GATT 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına  İlişkin Anlaşma: 26.1.1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Anlaşmayı,
ifade eder.

ŞIKÂYET VE INCELEME

Madde 4. Genel Müdürlük  şikâyet üzerine veya gerektiğinde re’sen damping veya sübvansiyon incelemesi yapabilir. Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddî zarar gördüğünü veya maddî zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşlar Genel Müdürlüğe yazılı olarak
başvuruda bulunabilirler.

Şikâyet ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETI DEĞERLENDIRME KURULU VE GÖREVLERI

Madde 6. Kurul,  İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından teşekkül eder.

Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alabilir. Kurulun görevleri şunlardır:

Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına karar vermek,
Soruşturma sırasında yeterli delil olması halinde geçici önlem kararını Bakanlığın onayına sunmak,
Soruşturma sonuçlarını değerlendirmek, bunun gerektireceği tedbirleri almak ve kesin önlem kararını Bakanlığın onayına sunmak,
Soruşturma sırasında taahhütte bulunulmasını önermek, taahhütte bulunulması halinde, taahhüdü kabul edip etmemek hususunda karar vermek ve taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda gerekli önlemleri almak.
Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir.

MÜKELLEF

Madde 8. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi mükellefi; dampinge veya sübvansiyona konu malı ithal eden gerçek ve tüzelkişilerdir.

SORUŞTURMA

Madde 10. Re’sen veya şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılır.

Soruşturmanın usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tespit edilir.

GEÇICI ÖNLEMLER

Madde 12. Şikâyet konusu ithalata ilişkin soruşturma sırasında, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu konusunda ön belirlemeler yapılması halinde, soruşturma süresince zararın önlenmesi amacıyla, Kurulca belirlenen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya yetecek daha az bir oran veya miktarda teminat  şeklinde geçici önlem uygulanması Bakanlık makamının onayı ile kararlaştırılabilir. Bu durum Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 60 gün içerisinde geçici önlem uygulanmaz. Geçici önlemlerin geçerlilik süresi 4 aydır. Ancak, damping soruşturmasına konu malın Türkiye’ye ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren ihracatçıların talebi halinde, bu süre, Kurulun kararı üzerine Bakanlık onayı ile 6 aya kadar çıkarılabilir. Damping soruşturması  sırasında, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda bir kesin önlemin yeterli olup olmadığının incelenmesi amacıyla, bu süreler sırasıyla 6 ve 9 ay olarak belirlenebilir. Geçici önlemlerin uygulama esasları Bakanlar Kurulu
Kararı ile tespit edilir.

GERI ÖDEME

Madde 14. Kesinleşen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, daha önce alınan teminattan yüksek ise fark tahsil edilmez. Kesinleşen vergi, daha önce alınan teminattan düşük ise fark geri ödenir.

Soruşturmanın kapatılmasına karar verilmesi halinde geçici önlemler kaldırılır ve alınan teminatlar iade edilir.

Satış akdi hükümlerine aykırı olmasından dolayı iade veya imha edilmek istenen malın evvelce alınmış olan dampinge karşı vergisi veya telafi edici vergisi, gümrük mevzuatının bu konuda gümrük vergisinin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde iade edilir.

KALDIRILAN VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

Madde 16. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunun tatbikatında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

YÜRÜRLÜK

Madde 18. Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

SORUŞTURMANIN KAPATILMASI VE DURDURULMASI

Ek Madde 1. Soruşturma sonucunda, soruşturma konusu ithalatın dampinge veya sübvansiyona konu olmadığının veya bu ithalattan kaynaklanan zararın bulunmadığının belirlenmesi halinde veya  şikâyet konusunun ortadan kalkması durumunda Kurulca soruşturma kapatılır. Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilecek düzeyde olduğunun tesbiti durumunda da damping veya sübvansiyon soruşturması kapatılır. Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilecek düzeylerine ilişkin oranlar Yönetmelik ile belirlenir.  Şikâyetin geri çekilmesi halinde de Kurulca soruşturmanın kapatılmasına karar verilebilir. Taahhütlerin kabul edilmesi halinde soruşturma durdurulabilir. Sübvansiyonun uygulamadan kaldırılması halinde de soruşturma durdurulabilir veya kapatılabilir.

KESIN ÖNLEMLERIN VE TAAHHÜTLERIN GÖZDEN GEÇIRILMESI

Ek Madde 2. Kesin önlemler ve taahhütlerle ilgili kararlar, ilgili taraflardan birinin talebi üzerine veya re’sen gözden geçirilebilir. Kurulca gözden geçirme kararı verilmesi halinde, yeniden soruşturma açılır ve yürütülür. Ancak, yeniden soruşturma açılması, yürürlükte bulunan kesin önlemlerin ve taahhütlerin uygulanmasını engellemez. Soruşturma sonucunda kesin önlem ve taahhüt uygulaması hakkında Kurulca karar verilir. Kesin önlem kararı, soruşturma döneminde soruşturma konusu malı ihraç etmemiş olan üretici veya ihracatçıların talebi üzerine de gözden geçirilebilir. Böyle bir talep üzerine açılacak soruşturma sonucuna ilişkin karar yürürlüğe girene kadar uygulanmakta olan kesin önlem, talepte bulunan üretici veya ihracatçının ihraç ettiği soruşturma konusu mal ithalatı için teminata bağlanır. Soruşturma sonucunda, alınan teminat ile ilgili olarak, 14 üncü maddeye göre işlem yapılır.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Karar uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak, tek taraflı, olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde uygulanabilecek kotalar ile ithalatta tarife kontenjanı uygulanması halinde kontenjanların idaresine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda yer alan;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Genel Müdürlük:. Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Tarife kontenjanı : Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,
d) Kota : Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,
e) İthal Lisansı: Kolaya tabı tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,
ifade eder.

Yetki

Madde 3- Bu Karar kapsamında;
a) Kota ve tarife kontenjanlarının başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını belirlemeye ve bu amaçla belge düzenlemeye,
b) İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,
c) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,
d) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,
e) Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya,
Müsteşarlık yetkilidir.

Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri

Madde 4- Kota ve tarife kontenjanı dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanabilir.
a) Geleneksel ticaret akışı yöntemi
Bu yönteme göre kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılması halinde, kotanın veya tarife kontenjanının bir bölümü geleneksel ithalatçılara, kalan kısım ise diğer ithalatçılara ayrılır.
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi
Bu yönteme göre, başvuru sahiplerine toplam kota veya tarife kontenjanının tamamı veya bir kısmı, başvuru sıralan dikkate alınarak eşil oranda dağıtılır.
c) Talep edilen miktar ve/veya değerle orantılı tahsis yöntemi
Talep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin, ilgili kota veya tarife kontenjanına eşit ya da daha az olması halinde talepler tamamen karşılanır.
Talep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin mevcut kota veya tarife kontenjanını aşması durumunda başvurular, talep edilen miktar ve/veya değerler ile orantılı olarak karşılanır.
d) Müsteşarlıkça belirlenecek yöntem
Müsteşarlık, gerekli gördüğü durumlarda ürünün yapısı, ekonomik maktan ve belirlenen kota veya tarife kontenjanı miktarı ve/veya değen gibi koşullan dikkate alarak, farklı bir tahsis yöntemi belirleyebilir.

Diğer mevzuat hükümleri

Madde 5- Bu Karar:
a) Kamu ahlakı kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,
b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin,
uygulanmasını engellemez.

Yayım

Madde 6- Bu Karar kapsamında, kotaların ve tarife kontenjanlarının dönemleri, başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları Resmî Gazete'de yayımlanır.
Yönetmelik
Madde 7- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Yaptırım

Madde 8- Kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığı veya sahte belge kullanıldığının, İthal Lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya verilen taahhütnamelere aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince belirlenmesi durumunda, Müsteşarlıkça Firmaların İthal Lisansı iptal edilir ve kota ve tarife kontenjanı uygulaması yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha İthal Lisansı düzenlenmez.
Geçici Madde l- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu, Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde uygulanmakta olan kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.
Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 30/4/1995. tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TÜRKIYE'NIN TICARI HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KARAR

31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazete

Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu Karar, uluslararası yükümlülük ve prosedürlere, özellikle Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde öngörülenlere, uygun olması şartıyla Türkiye pazarını etkileyen ticari engellere, bu engellerden doğan zararın veya diğer ülke pazarlarında etkisi olan ticari engellerin neden olduğu olumsuz ticari etkilerin giderilmesine yönelik olarak karşılık vermek amacıyla izlenecek ticari politika prosedürleri çerçevesinde alınabilecek ticari önlemleri ve bu hususlarda gerekli değerlendirmeyi yapmak, uygulamaya ilişkin karar almak veya öneride bulunmak üzere bir Kurul oluşturulmasını ve bu Kurulun görevlerini kapsar.
Bu Karar, ticaret politikası alanındaki uluslararası uyuşmazlıkların çözümü prosedürlerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak uygulanacaktır.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda geçen deyimlerden;
Uluslararası Ticaret Kuralları: Dünya Ticaret Örgütü ile getirilen ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının Türkiye'nin taraf olduğu eklerinde yer alan kuralları, bunun yanısıra Türkiye'nin taraf olduğu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ticarete uygulanabilir anlaşmalar hükümlerini,
Türkiye'nin Hakları : Türkiye'nin uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde sahip olduğu uluslararası ticari hakları,
Hizmet : Hizmet ticareti alanında Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne vermiş olduğu taahhüt listesi kapsamındaki hizmetleri,
Ticari engel : Diğer ülkeler tarafından uygulamaya konulan ve devam ettirilen ve uygulanması nedeniyle uluslararası ticaret kurallarının bir karşılık verme hakkı tanıdığı her türlü ticari uygulamayı,
Zarar : Herhangi bir ürün veya hizmet açısından bir ticari engelin neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu, Türk sanayii üzerindeki maddi zararı,
Olumsuz Ticari Etki : Diğer bir ülke pazarında uygulamaya konulan bir ticari engelin, herhangi bir ürün veya hizmet açısından, Türk müteşebbisleri üzerinde neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu ve Türk ekonomisi veya bir sektörün ekonomik faaliyetleri üzerinde maddi etkisi bulunan olumsuz etkileri,
Ön İnceleme : Türkiye'nin ticari haklarının korunmasını teminen bir inceleme yapılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Genel Müdürlük) yürütülen işlemleri,
İnceleme : Türkiye'nin ticari haklarının korunmasını teminen ticari önlemlere başvurulmasının gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Genel Müdürlük) yürütülen işlemleri,
Bakanlık : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Genel Müdürlük : Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
Kurul : Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulunu,
ifade eder.

Yetki

Madde 3- Bu Kararda yer alan ticari önlemleri önermeye, uygulamaya, izlemeye ve ilgili mevzuat çerçevesinde uluslararası düzeyde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinlerini hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya ve bu Karar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara talimat vermeye, Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Madde 4- Bu Karar kapsamında değerlendirme yapmak, karar almak veya öneride bulunmak üzere Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
Kurul, İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ile Müsteşarlık İhracat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün birer yetkili temsilcisi ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili Daire Başkanından oluşur.
Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre danışma amacıyla ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Müsteşarlık (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.
Kurulun görevleri şunlardır :
Ön inceleme süresinin uzatılmasını ve ön incelemeye son verilmesini kararlaştırmak,
İnceleme başlatılıp başlatılmamasına karar vermek,
İnceleme başlatılmasına karar verilen hallerde Türkiye'nin öncelikle uluslararası danışma ve uyuşmazlıkların çözümü prosedürünü izlemesi gerekip gerekmediğini kararlaştırmak,
Başlatılmış bir incelemenin süresinin uzatılmasına ve durdurulmasına karar vermek,
İnceleme sonuçlarını değerlendirmek, incelemeye son verilmesine karar vermek ve inceleme neticesi bu Kararın 5.nci maddesinin (b) bendinde belirtilen önlemlerden birinin alınmasının gerekli görülmesi halinde, bu hususu karara bağlamak, mezkur maddenin (a) bendinde ifade edilen önlemlerin alınmasının uygun görülmesi halinde, bu konuda Bakanlar Kurulu kararı istihsali için öneride bulunmak,
İnceleme prosedürü sonucunda veya daha önceki bir süreçte ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü prosedürü sırasında veya sonrasında diğer ülkelerden gelebilecek veya uluslararası görüşmeler neticesi olabilecek uzlaşma tekliflerini karara bağlamak.

Alınabilecek Ticari Önlemler

Madde 5 - Bu Karar kapsamında uluslararası yükümlülük ve prosedürlere aykırı olmamak kaydıyla alınabilecek ticari önlemler aşağıda belirtilmiştir:
Ticari müzakereler çerçevesinde verilen tavizlerin askıya alınması veya geri çekilmesi,
İlgili ülke veya ülkelere yönelik olarak miktar kısıtlamalarının, ithalat veya ihracat koşullarını değiştiren ya da ticareti etkileyen diğer önlemlerin alınması.

Uygulama Alanı

Madde 6 - Bu Karar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı, Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri ve İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve ve Korunma Önlemlerine ilişkin mevzuatın kapsamında yer alan olaylara uygulanmaz.
Bu Karar, İthalat Rejimi Kararı ile İhracatın Düzenlenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Kararın bu Karara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yönetmelik

Madde 7- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Yürürlük

Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9- 30.4.1995 tarihli ve 1995/6817 sayılı Kararname ile eki "Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 10 - Bu Kararı Başbakan yürütür.